۴ اصل زیبایی

۴ اصل زیبایی انسان زیبا آفریده شده است و زیبایی را دوست دارد.زیبایی از گذشته تا به حال هست و خواهد بود.از کودکی نیز در ذهن ما این واژه معیارهای زیاد و متفاوت خود را دارد.زیبایی نسبی است و فرد به فرد،فرهنگ به فرهنگ‌‌ و نسل به نسل تفاوت دارد.اما …