مبانی کمکهای اولیه

کمکهای اولیه مراقبت های آنی و خیلی فوری است.اقداماتی که بلافاصله پس از وقوع اتفاق و حادثه.پیش از رسیدن اورژانس و نیروهای امدادی و رسیدن به مراکز درمانی برای فرد یا افراد آسیب دیده که دچار بیماری یا سانحه ناگهانی شده است انجام